Súťaž_04/2024

Štatút súťaže Preambula Štatút súťaže je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobné pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže. I. Vyhlasovateľ súťaže Vyhlasovateľ súťaže: TRANOSCIUS a.s. IČO: 00179159 IČ DPH: SK2020427750 Tranovského 1 031 80 Liptovský Mikuláš Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 22/L (ďalej len „Vyhlasovateľ“). II. Čas konania súťaže Termín súťaže je stanovený na obdobie od 11.04.2024 do 30.04.2024. Vyžrebovanie výhercov sa uskutoční nasledujúci deň po skončení súťaže, dňa 02.05.2024, v sídle Vyhlasovateľa. III. Účastníci súťaže Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník súťaže“), ktorý: a. dá sledovanie na Facebook/Instagram stránke Transocius.sk https://www.facebook.com/Tranoscius.sk / https://www.instagram.com/tranoscius.sk/ v čase konania súťaže podľa presne stanovených pravidiel. i. Dá reakciu „páči sa mi to“ na súťažnom príspevku na platforme Facebook/ Instagram b. zodpovie otázku do komentára pod súťažný príspevok uverejnený na Facebook/Instagram stránke Transocius.sk https://www.facebook.com/Tranoscius.sk / https://www.instagram.com/tranoscius.sk/ v čase konania súťaže podľa presne stanovených pravidiel. Všetci, ktorí splnia súťažné podmienky, budú zaradení do žrebovania. Vyžrebovaný budú 2 výhercovia na Facebooku a 2 výhercovia na Instagrame. IV. Pravidlá súťaže Podmienky účasti v súťaži: 1. Zúčastniť sa môžu len účastníci uvedení v bode III. 2. Účasťou v súťaži účastník v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu. 3. Účastník súťaže súhlasí, že spoločnosti Facebook a Instagram ani iné spoločnosti, ktorých sa súťaž týka nemajú voči nemu žiadne záväzky. 4. Výherca si výhru musí prevziať osobne v sídle Vyhlasovateľa do 17.05.2024 17:00. 5. Do súťaže bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa bodu III. tohto štatútu splní všetky podmienky v súťaží a to buď body a. alebo b. alebo oba súčasne: a. i.) Dá sledovanie na Facebook/Instagram stránke Transocius.sk https://www.facebook.com/Tranoscius.sk / https://www.instagram.com/tranoscius.sk/ v čase konania súťaže ii.) Klikne reakciu „páči sa mi to“ na súťažný príspevok na platforme Facebook/ Instagram https://www.facebook.com/Tranoscius.sk / https://www.instagram.com/tranoscius.sk/ v čase konania súťaže. b. i.) Do komentára pod súťažný príspevok napíše svoju obľúbenú kresťanskú knihu v čase konania súťaže. V. Výhra v súťaži Vyžrebovaní budú 4 výhercovia ( 2 na Facebooku a 2 na Instagrame), ktorí splnia podmienky súťaže. Výhercovia súťaži získajú nepeňažnú výhru: – 4x poukážka na knihy v kníhkupectve Tranoscius v hodnote 20€ VI. Oznámenie výsledkov súťaže 1. Vyhodnotenie súťaže bude nasledujúci deň po ukončení súťaže a výhercovia súťaže budú v súlade s podmienkami súťaže oboznámení písomne prostredníctvom Facebookovej/Instagramovej správy a zverejnení na Facebookovej/Instagramovej stránke https://www.facebook.com/Tranoscius.sk/ https://www.instagram.com/tranoscius.sk/ 2. Vyhlasovateľ oznámi výhercovi hodnotu výhry v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 3. Nepeňažná výhra je predmetom dane z príjmov a považuje sa za ostatný príjem v zmysle § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 4. Nepeňažná výhra neprevyšujúca 350 eur je v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je oslobodená od dane z príjmov. 5. Výhra bude výhercovi oznámená písomne správou prostredníctvom Facebooku/ Instagramu alebo zadanej email adresy. 6. Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, že výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu. VII. Súhlas so zverejnením údajov Účastník súťaže dáva týmto v prípade výhry súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko na účely zverejnenia informácie o výhre na Facebook/Instagram stránke https://www.facebook.com/Tranoscius.sk/ https://www.instagram.com/tranoscius.sk/ a v rozsahu používateľské meno. Súhlas je udelený na dobu trvania súťaže a vyzdvihnutia výhry. Súhlas podľa tohto článku možno odvolať písomným oznámením doručeným Vyhlasovateľovi súťaže. VIII. Poučenie účastníkov súťaže vo vzťahu k osobným údajom Účastník Súťaže týmto potvrdzuje, že bol informovaný/á o svojich právach, t.j. o. i.) o práve na prístup k osobným údajom, ii) o práve osobné údaje aktualizovať a opraviť, iii) o práve namietať spracúvanie, iv) o práve na obmedzenie spracúvania, v) o práve na prenos, vi) o práve na vymazanie, vii) o práve podať sťažnosť na sekretariat@tranoscius.sk alebo doručením písomného oznámenia na adresu sídla Usporiadateľa. I. Právo na prístup k osobným údajom zahŕňa oprávnenie účastníka Súťaže požiadať Usporiadateľa Súťaže o vydanie potvrdenia o tom, že spracúva osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, pričom Účastník Súťaže má súčasne aj právo získať prístup k týmto jeho osobným údajom. II. Právo na aktualizáciu a opravu osobných údajov zahŕňa právo Účastníka Súťaže na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. Usporiadateľ Súťaže je povinný žiadosti o opravu osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu. III. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, Účastník Súťaže má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov vrátane profilovania. Ak Účastník Súťaže namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, Usporiadateľ Súťaže už jeho osobné údaje na tieto účely nesmie spracúvať. IV. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov zahŕňa právo Účastníka Súťaže na to, aby Usporiadateľ Súťaže obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) Účastník Súťaže napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Usporiadateľovi Súťaže overiť správnosť osobných údajov, b) spracúvanie je protizákonné a Účastník Súťaže namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, c) Usporiadateľ Súťaže už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Účastník na Súťaže na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, d) Účastník Súťaže namietal voči spracúvaniu podľa ust. § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Usporiadateľa Súťaže prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Účastníka Súťaže. V. Účastník Súťaže má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytol Usporiadateľovi Súťaže, a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovania určitej služby). Usporiadateľ Súťaže je na základe žiadosti povinný umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV). VI. Právo na vymazanie (zabudnutie) zahŕňa oprávnenie Účastníka Súťaže podať žiadosť o výmaz aj v prípade, ak sú jeho údaje nezákonne a protiprávne spracovávané. Účastník Súťaže berie na vedomie, že právo na výmaz nie je absolútnym právom. Ak existuje povinnosť, ktorá výmazu bráni, Usporiadateľ nie je povinný žiadosti Účastníka Súťaže vyhovieť. Žiadosť o výmaz prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, b) na splnenie zákonnej povinnosti, c) na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, d) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, e) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, f) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. IX. Právo Vyhlasovateľa zmeniť štatút súťaže alebo odvolať súťaž 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže a právo súťaž odvolať. 2. Na účinnú zmenu štatútu súťaže alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní oboznámením na Facebook/Instagram stránke https://www.facebook.com/Tranoscius.sk/ https://www.instagram.com/tranoscius.sk/. X. Záverečné ustanovenia 1. Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže. Do tejto doby môže Vyhlasovateľ jednostranne meniť, dopĺňať jednotlivé ustanovenia štatútu bez dodržania podmienok uvedených v článku VI. tohto štatútu. 2. Výhru z tejto súťaže nie je možné súdne vymáhať. 3. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas s ustanoveniami tohto štatútu. 4. V prípade rozporu ustanovení tohto štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu. 5. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci súťaže a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou. 6. Spoločnosť Tranoscius a.s., vyhlasuje, že propagačná akcia nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani realizovaná spoločnosťou Meta a nie je s ňou nijak spojená. V Liptovskom Mikuláši dňa 09.04.2024

Katalóg

Nahrávam strom...

Nákupný košík

Položiek: 0 ks
Cena: 0 €

Hlavná stránka > Blog

xxxxxxxxx